Όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας

Όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας

1. Η προσφορά μας ισχύει για γενικά, μη επικίνδυνα και κατάλληλα συσκευασμένα φορτία.

2. Η αστική ευθύνη και οι υποχρεώσεις του διαμεταφορέα, ανάλογα με την υπηρεσία, καθορίζονται από τις διατάξεις:

α) της Διεθνούς Σύμβασης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CMR) (νόμος 559/1977)
β) των Διεθνών Συμβάσεων της Βαρσοβίας και του Μόντρεαλ για τις αεροπορικές μεταφορές
γ) της Διεθνούς Σύμβασης COTIF / CIM για τις σιδηροδρομικές μεταφορές
γ) του Πρωτοκόλλου της Χάγης για τη φορτωτική στις θαλάσσιες μεταφορές. Συνεπώς, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για αποθετικές ζημίες.

3. Η σχέση βάρους - όγκου, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς ισούται με:

α) 1/3 για τις οδικές μεταφορές (δηλ. 1m3 = 333 kgr & 1 Ldm = 1.650 kgr)
β) 1/6 για αεροπορικές μεταφορές (δηλ. 1 m3 = 167 kgr)
γ) 1/1 για θαλάσσιες μεταφορές (δηλ. 1 m3 = 1 τόνος).
Πάντοτε υπολογίζουμε τη μεγαλύτερη τιμή δηλ. το πραγματικό μικτό βάρος ή το ογκομετρικό βάρος.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων είναι απαραίτητη. Εάν δεν είστε σε θέση να την παρέχετε εσείς, μπορούμε να προσφέρουμε εμείς αυτή την υπηρεσία για λογαριασμό σας, ωστόσο πρέπει να μας το αναφέρετε εγγράφως στην ανάθεση μεταφοράς.

α) Τα γενικά φορτία καλύπτονται: κατά παντός κινδύνου / πολέμου / απεργιών {Institute Cargo Clauses (A) Cl. 382 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) Cl. 385 1/1/09, Institute Strikes Clauses (Cargo) Cl. 386 1/1/09. Εξαιρείται η μηχανική, ηλεκτρική και ηλεκτρονική απορρύθμιση. Ισχύει μόνο για ολοκαίνουρια και κατάλληλα συσκευασμένα φορτία. Δεν υπάρχουν απαλλαγές.
β) Τα μεταχειρισμένα εμπορεύματα καλύπτονται για: Απλούς κινδύνους (πυρκαγιά, σύγκρουση και ανατροπή ή εκτροχιασμός κατά τη μεταφορά) + κλοπή / πόλεμο / απεργίες {Institute Cargo Clauses (C) Cl. 384 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) Cl. 385 1/1/09, Institute Strikes Clauses (Cargo) Cl. 386 1/1/09.
Τα ασφάλιστρα προκαθορίζονται από έναν ειδικό πίνακα επί της ασφαλιζόμενης αξίας (δηλ. εμπορικό τιμολόγιο + ναύλος μεταφοράς + 10%) με ελάχιστη χρέωση ύψους 30.00 ευρώ. Εάν υπάρχει ειδική συμφωνία περί χρεώσεων, θα πρέπει να αναφέρεται στο κυρίως κείμενο της προσφοράς.

5. Ο εκτιμώμενος χρόνος διαμετακόμισης, όπου αναφέρεται, είναι ενδεικτικός. Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, όμως, αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικά. Συνεπώς, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Διαμεταφοράς (όπως είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.synddel.gr ), τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα δεν θα πρέπει να δημιουργούν καμία υποχρέωση στον διαμεταφορέα και ο ίδιος δεν θα φέρει ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω λανθασμένης πληροφόρησης από τους μεταφορείς ή τους αντιπροσώπους του σε σχέση με τις ημερομηνίες ή τους όρους μεταφοράς, εκφόρτωσης ή παράδοσης των εμπορευμάτων.

6. Η προσφορά μας βασίζεται στις τρέχουσες τιμές των συντελεστών κόστους (καύσιμα, διόδια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.ο.κ) για τις συνήθεις συνθήκες μεταφοράς χωρίς μεταβολές και εμπόδια. Οποιαδήποτε αύξηση στους συντελεστές κόστους θα αποτελεί αυτομάτως σοβαρό λόγο για τη μεταβολή των τιμών μας.

7. Δεν περιλαμβάνονται: έξοδα που οφείλονται σε περιστατικά «ανωτέρας βίας» (όπως πόλεμος, απεργίες, ακραίες καταστρεπτικές καιρικές συνθήκες κλπ.), δαπάνες αποθήκευσης που προκύπτουν με δική σας υπαιτιότητα, έξοδα φόρτωσης/εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις του αποστολέα/παραλήπτη, τελωνειακές δαπάνες (τέλη, φόροι κ.λπ.), τέλη σταλίας, επισταλίας και ακύρωσης.

8. Η προσφορά τιμών μας ισχύει μόνο κατόπιν παραλαβής της έγγραφης αποδοχής σας εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης, εκτός εάν περιλαμβάνεται κάποια διαφορετική διάταξη στο κείμενό της.

9. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες ή μέρη των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν απαγορεύονται δυνάμει οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αμερικανικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών νόμων, όπως ενδεικτικά νόμων και κανονισμών σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των εμπάργκο, η SKG Cargo Services έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει εν μέρει ή πλήρως την υπηρεσία χωρίς πρότερη προειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση προς τον Πελάτη.

10. Η SKG Cargo Services δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες που οφείλονται στην παραβίαση του Συστήματος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Μεταφορών της Ουγγαρίας (EKAER) ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε αντίθετων διατάξεων της παρούσας σύμβασης.

11. Πολιτική ακύρωσης και σταλίες για τις R3 μεταφορές: α) Έως και 24 ώρες πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία φόρτωσης, μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή μεταφοράς χωρίς χρέωση. Από εκεί και πέρα, τα τέλη ακύρωσης ανέρχονται σε 250€ / φορτηγό. β) Για τη φόρτωση: Κράτηση για 4 ώρες, επι σταλία 25€ / ώρα και κατ’ ανώτατο όριο 250€ / ημέρα, τέλη Σαββατοκύριακου 250€. Κατά την εκφόρτωση: Τα φορτηγά είναι ελεύθερα για 2 ώρες, κατόπιν χρεώνονται σταλίες 30€ / ώρα και κατ΄ανώτατο όριο 300€ / ημέρα.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ. - Παρ.: 09:00 – 17:30

Σάβ: Κλειστά

Κυρ.: Κλειστά

Διεύθυνση

Κεντρικό γραφείο : 21,
Ν. Κουντουριώτη – 546 25 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
Αποθήκη : Ναυαρίνου, Α.Ο. 675 (πάροδος Πόντου Διαβατών), Δήμος Δέλτα, Δ. Δ. Εχεδώρου 570 08 Διαβατά – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
info@skgcargo.com

SKG Cargo

Η “SKG Thessaloniki Cargo Services” είναι μια εταιρία στο χώρο των πρακτορεύσεων, μεταφορών και Logistics.